Thơ thẩn

Chiếc lá vàng rơi
Hoà vào đất mẹ
Lá xanh tiếc rẻ
Lá vàng đẹp tươi
Sao cứ phải rơi
Một đời khăng khít.
Ở nơi xa tít
''Lá vàng'' trả lời
Tất cả các ngươi
Rồi cũng sẽ rơi
Cũng hết một đời
Đu đưa...
...với gió.
Nào có ai nghe
Nào ai thấy thế
Nào ai có thể
Kệ lá vàng rơi
Nào ai có thể
Tự mình trả lời...
Sống ở trên đời
Để rồi chinh chiến
Để rồi tan biến
Để rồi còn lại
Một đống...
Hư không.

Bình luận